Projekt 8.2.

System klasy B2B jako narzędzie zwiększenia efektywności procesów biznesowych w firmie Ridan Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa beneficjenta: Ridan Sp. z o.o.
Wartość projektu:  573800, 00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 287700,00 PLN
Okres realizacji: 2012-2013

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Cel projektu:

Stworzenie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego, polegającego na koordynacji działalności poszczególnych  uczestników łańcucha dostaw, spółki Ridan oraz jej partnerów biznesowych, czego rezultatem będzie  zwiększenie efektywności prowadzonej działalności oraz poprawa wyników finansowych uczestniczących  przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie o charakterze technicznym, informatycznym oraz organizacyjnym,  które doprowadzi do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.
Projekt obejmuje cztery etapy realizacji:

Etap I:

To analizy przedwdrożeniowe, w trakcie których zostaną zrealizowane trzy usługi doradcze: analizy dostawców  sprzętu i oprogramowania, analizy prawne oraz reinżyneria procesów biznesowych.

Etap II:

Przygotowanie środowiska do wdrożenia B2B. Polegać będzie na zakupie środków trwałych stanowiących bazę  sprzętową dla systemu B2B oraz licencji na 5 modułów systemu i oprogramowania wspomagającego.

Etap III:

Wdrożenie systemu B2B. Etap ten polegać będzie na zakupie komponentów zapewniających pełną funkcjonalność systemu: system helpdeskowy, EDI oraz opracowania procedur w ramach Systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem Informacji.

Etap IV:

Obejmie realizację dwóch usług doradczych, audytu bezpieczeństwa i analizy przedwdrożeniową sprawności systemu oraz szkolenia z obsługi systemu.

Procesy objęte systemem B2B:

  1. Zakup i transport surowców
  2. Dostawa wyrobów gotowych na potrzeby wynajmu odzieży (rentalu)
  3. Zarządzanie personelem
  4. Obieg dokumentów
  5. Rozliczenia finansowe

http://poig.parp.gov.pl/